Hulladékok útja

A cég szlogenje: "Mindenre van MEGOLDÁS!"

Hulladék minden területen, minden technológiai folyamatból keletkezik. Az utóbbi időben megszaporodott azon hulladékok száma, mennyisége, melyek nem a környezetvédelmi, illetve az ADR előírásainak megfelelően voltak dokumentálva, majd átadva részünkre. Továbbá rengeteg megkeresés történik nap, mint nap hulladékgazdálkodási témában. Ezen problémák kiküszöbölésében szeretnénk segítséget nyújtani a honlapunkon lévő tájékoztatóval, segédanyagokkal, illetve a szállítási megrendelő lap nyomtatványunkkal. Célunk, hogy elkerüljük, hogy megrendelőinkre a szabálytalan munkavégzés miatt bírságot szabjanak ki, vagy akár havária esetet okozzanak.

Reméljük, hogy tájékoztatónk – mely időről-időre meg fog újulni - segítséget nyújt az ügyintézésben, dokumentálásban.

Hulladék lehet:

 • Veszélyes hulladék (*-gal jelölik, pl.: EWC 16 01 07* Olajszűrő)
 • Nem veszélyes hulladék (pl.: EWC 20 01 01 Papír és karton)

A 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről leírja, hogy a keletkezett hulladékokat minősíteni kell, majd EWC kód alá kell sorolni, amely a termelő feladata. Ezek a kódok a rendelet I. számú mellékletében találhatók. Az EWC kód első két számjegye a keletkezés tevékenység szerinti főcsoportra, a második két számjegye a főcsoporton belüli alcsoportra utal. Ez a kód az alapja a hulladékok nyilvántartásának.

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket írja elő.
Nyilvántartási kötelezettsége van azon gazdálkodó szervezeteknek, melyek évente több mint 200 kg veszélyes hulladékot, nem veszélyes hulladékok esetében több mint 2000 kg-ot termelnek, illetve nem veszélyes építési és bontási hulladékok esetében évente 5000 kg-nál több keletkezik.
Adatszolgáltatási kötelezettsége van azon hulladéktermelőnek, akinél a foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 10 főt, vagy évente több mint 200 kg veszélyes hulladék, nem veszélyes hulladékok esetében több mint 2000 kg, nem veszélyes építési és bontási hulladékok esetében évente 5000 kg-nál több keletkezik a telephelyen.

A hulladék nyilvántartásról és az adatszolgáltatási kötelezettségekről bővebben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján (www.kvvm.hu) olvashat, illetve ugyanitt letöltheti az összes adatszolgáltatási nyomtatványt is.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szorosan hozzátartozik a Hulladék Információs Rendszerbe (HIR) történő bejelentkezés, mellyel igényelni lehet Környezetvédelmi Ügyfél Jelet (KÜJ) és Környezetvédelmi Területi Jelet (KTJ). Ezek olyan egyedi azonosítók, amely a hulladéktermelőt azonosítja, mint Környezetvédelmi Ügyfelet, illetve annak telephelyeit, objektumait, mint Környezetvédelmi Területet.

Tárolás:

Fajtánként meg kell különböztetni a hulladékokat, illetve külön kell tárolni. Például külön gyűjtőedényben a csomagolási hulladékot és az olajszűrőt. A gyűjtőedényen fel kell tüntetni a benne tárolt hulladék EWC kódját, megnevezését, UN számát, továbbá szállítás előtt bárcával kell ellátni, melyről a későbbiekben olvashatnak információkat. A tároló helység jól megközelíthető, szilárd burkolatú, zárható kell, hogy legyen. A tárolót meg kell jelölni, hogy "Hulladék tároló". A telephelyen hulladékot lehetőség szerint minél rövidebb ideig tároljunk. Amennyiben nem megoldott a rendszeres szállítás, az ipari hulladékok esetében maximum 1 évig, egészségügyi hulladékok esetén hűtve 30 napig, hűtés nélkül 48 óráig lehet tárolni. Bővebb információkat a 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben találhatnak.

A hulladékokat – legyen az ipari, technológiai vagy kommunális eredetű – engedéllyel rendelkező vállalkozás szállíthatja, kezelheti, ártalmatlaníthatja, hasznosíthatja, stb… A termelőnek az átadás előtt meg kell győződnie arról, hogy a szállító, kezelő, ártalmatlanító cég rendelkezik-e megfelelő és érvényes engedéllyel, melynek másolatát fel kell mutatni ellenőrzéskor. A MEGOLDÁS Kft. engedélyei a honlapunkról letölthetőek.

Hulladék elszállítás megrendelése a MEGOLDÁS Kft-től: A szállítás megrendeléséhez a Szállítási megrendelőlap c. nyomtatvány kitöltése szükséges, amely a honlapunkon (www.megoldaskft.hu) letölthető. Amennyiben kérdése van a megrendelőlappal kapcsolatban a 06-94/331-085 vagy 06-30/204-6402 telefonszámokon állunk rendelkezésükre.

Az SZ-Kísérőjegy a veszélyes hulladékok szállításához c. nyomtatvány kitöltése a termelő feladata a szállítás előtt. Ennek a kitöltését a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet írja elő. Veszélyes hulladék csak ezen a 4 példányos nyomtatványon szállítható, melyen megtalálhatók a termelő, kezelő, szállító és a hulladékra vonatkozó adatok is, melynek pontos kitöltése elengedhetetlen a biztonságos szállítás érdekében. SZ-Kísérőjegy kitöltési útmutatót a honlapunkon megtekintheti.
A nem veszélyes hulladékokat 4 példányos Szállítólevélen vesszük át.

A termelő feladata, hogy a hulladékot a jogszabályi előírásoknak megfelelően szállítható állapotba helyezze. A biztonságos közúti szállítás előkészítéshez szükséges intézkedésekről az alábbi jogszabályokban, rendeletekben olvashatnak.

 • Az 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 1978. évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről
 • 1979. évi 19. törvényerejű rendelet "Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)
 • 60/2007. (VI. 29.) GKM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről
 • 61/2007. (VI.29.) GKM rendelet a Veszélyes áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról
 • 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
 • 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről
 • 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról
 • 57/2007. (III.31.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozási és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről
 • 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

A hulladék termelőjének, azaz a feladónak az SZ-Kísérőjegy mellé Írásbeli utasítást kell csatolni. Ezeket a dokumentumokat és a szállítandó hulladékot a gépkocsivezető ellenőrzi, amennyiben hiányosságokat tapasztal, azokat egyezteti az átadóval.

Amint a hiányosságokat pótolják, a gépkocsivezető az AZ-Kísérőjegyet leigazolja és az utolsó, azaz a "Termelő" példányt visszaadja az átadónak. Ezután a hulladékot a telephelyünkre szállítja, ahol hitelesített mérlegen anyag fajtánként mérlegelés történik. Ez a súly kerül az SZ-Kísérőjegy 41. pontjába. Az SZ-Kísérőjegy alapján a MEGOLDÁS Kft. rendszerében rögzíti a hulladék beérkezést, majd számlát állít ki róla. A számla mellékleteként az SZ-Kísérőjegy 2., azaz "A kezelő visszaküldi a termelőnek" c. példányát küldjük, melyen megtalálható a pontos mennyiség, kezelési kód és kezelési engedélyszám is. Ezen adatok az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez fontosak.

Reméljük, hogy a hasznosnak találta a tájékoztató és más vállalkozásoknak is felhívja a figyelmét rá.

Amennyiben további kérdése merülne fel a tájékoztatóval kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésükre a honlapon található elérhetőségeink bármelyikén.

Ajánlatkérés Hírlevél Európa itt épül